Privacy Statement

Verklaring omtrent privacy, databeveiliging en cookie-gebruik AIM4 B.V.

AIM4 B.V., statutair gevestigd aan de Deldenerstraat 89 te Hengelo, hierna te noemen AIM4, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy Statement. Dit Privacy Statement geeft inzicht in de manier waarop AIM4 omgaat met uw persoonlijke gegevens, ook wel persoonsgegevens, in de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor AIM4 is het rand voorwaardelijk dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met deze wet.

Overigens vraagt AIM4 alleen naar die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar diensten.

Over AIM4
AIM4 is een bemiddelingsbureau en netwerkorganisatie die vraag en aanbod verbindt voor interim en vaste functies op tactisch/strategisch niveau.

Aansprakelijkheid
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van AIM4 zijn verbonden.

Verwerking van persoonsgegevens
U heeft kenbaar gemaakt gebruik te willen maken van de diensten van AIM4 voor de bemiddeling naar interim opdrachten of een vaste positie door middel van een concrete sollicitatie voor een vacature of door aan te geven graag met ons in contact te willen komen voor interim opdrachten dan wel vaste functies.

Om in aanmerking te komen voor interim opdrachten dan wel vacatures heeft AIM4 een aantal persoonsgegevens van u nodig om u op te kunnen nemen in ons kandidatenbestand. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten, waarvan u gebruikt wenst te maken, of indien AIM4 hiertoe op grond van een wettelijke verlichting is gehouden.

AIM4 kan en mag deze persoonsgegevens in al haar activiteiten, gericht op het verkrijgen en invullen van interim opdrachten en vaste vacatures gebruiken. Uiteraard gaat AIM4 op uiterst zorgvuldige wijze om met uw persoonsgegevens. De door u verstrekte persoonsgegevens zal AIM4 slechts na overleg met u aan een eventuele opdrachtgever verstrekken.

Het doel van verwerking van persoonsgegevens

 • AIM4 verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:
 • Bemiddeling voor een interim opdracht
 • Opname in een sollicitatieprocedure voor een vaste functie
 • Beoordeling van geschiktheid voor bepaalde opdracht of functie
 • Voorstellen aan een opdrachtgever voor een interim opdracht of vaste functie

Opname in ons interim netwerk met als doel:

 • Bemiddeling voor een interim opdracht
 • Kennisdeling/advies
 • Contactmomenten om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzending van onze nieuwsbrieven en aanvragen
 • Uitnodiging voor een netwerkbijeenkomst of andere activiteiten
 • Het sluiten van een Overeenkomst van Tussenkomst bij een interim opdracht
 • Het af kunnen handelen van betalingen voor geleverde diensten in een interim opdracht 
AIM4 verwerkt uw gegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer AIM4 uw gegevens gebruikt voor andere (nauw verwante) doelen, zal AIM4 u conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Welke persoonsgegevens verwekt AIM4
Als u zich bij ons inschrijft verwerkt AIM4 in de eerste fase de volgende gegevens:

Type gegevens Noodzakelijk Rechtsgrond Bewaartermijn
na aanmelden
Ontvangers                          
Voor- en achternaam Ja Toestemming 1 jaar Interne collega's en opdrachtgever
Woonplaats Ja, voor beoordeling afstand tot locatie Toestemming 1 jaar Interne collega's en opdrachtgever
Arbeidsverleden Ja, voor beoordeling geschiktheid Toestemming 1 jaar  Interne collega's en opdrachtgever 
Opleidingen Ja, voor beoordeling geschiktheid  Toestemming  1 jaar  Interne collega's en opdrachtgever 
Geslacht (indien op cv) Nee  Toestemming  1 jaar  Interne collega's en opdrachtgever 
Pasfoto (indien op cv)  Nee  Toestemming  1 jaar  Interne collega's en opdrachtgever 
Adresgegevens (indien op cv) Nee  Toestemming  1 jaar  Interne collega's en opdrachtgever 
Telefoonnummer Ja, voor contact legging  Toestemming  1 jaar  Interne collega's en opdrachtgever 
E-mail adres Ja, voor contact legging en procedure status  Toestemming 1 jaar  Interne collega's en opdrachtgever
Referenties (indien op cv) Nee  Toestemming  1 jaar  Interne collega's en opdrachtgever
Bedrijfsgegevens (indien op cv) Nee Toestemming 1 jaar Interne collega's
Het curriculum vitae, inclusief (en indien op het cv aanwezig) naam, geboortedatum, woonplaats, pasfoto en geslacht, wordt gedeeld met mogelijke opdrachtgevers voor een interim opdracht of vaste vacature. U wordt altijd vooraf geïnformeerd voordat AIM4 uw gegevens daadwerkelijk deelt. In een later stadium kunnen op verzoek van de opdrachtgever overige adresgegevens, telefoonnummers, e-mail adres en mogelijk referenties gedeeld worden, maar niet zonder dat u vooraf geïnformeerd wordt door AIM4.

Indien de interim bemiddeling tot een plaatsing komt verwerkt AIM4, naast bovengenoemde persoonsgegevens, de volgende persoonsgegevens. Het betreft hier gegevens die allemaal nodig zijn voor de uitvoering van een opdracht overeenkomst en de daaruit voortkomende betalingen richting de interim manager. De wettelijke bewaartermijn voor een overeenkomst is 7 jaar na beëindiging van de opdracht. Deze termijn hanteert AIM4 voor het gehele opdrachtdossier van de interim manager.

Type gegevens Rechtsgrond Bewaartermijn na
beeindiging opdracht
Ontvangers
Getekende overeenkomst Wettelijk verplicht  7 jaar  Interne collega's 
Getekende opdrachtomschrijving  Overeenkomst  7 jaar  Interne collega's 
Kopie ID Wettelijk verplicht  7 jaar  Interne collega's en mogelijk opdrachtgever 
Bedrijfsgegevens Wettelijk verplicht  7 jaar  Interne collega's 
Inschrijving KVK  Overeenkomst  7 jaar  Interne collega's 
Brief vaststelling belastingplicht Overeenkomst  7 jaar  Interne collega's 
Facturen Wettelijk verplicht  7 jaar  Interne collega's 
Getekende urenstaat Overeenkomst  7 jaar  Interne collega's en opdrachtgever 
       
Mogelijk op verzoek van opdrachtgever    Bewaartermijn   
VOG Overeenkomst  Tot einde opdracht  Opdrachtgever 
Diploma's en cijferlijsten Overeenkomst  Tot einde opdracht  Opdrachtgever 
Geheimhoudingsverklaring Overeenkomst  Tot einde opdracht  Opdrachtgever 
Code of Conduct Overeenkomst  Tot einde opdracht  Opdrachtgever 
Referenties Overeenkomst  Tot einde opdracht  Opdrachtgever 

Recht op inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij AIM4 een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die AIM4 over u beschikt digitaal naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. Tevens heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AIM4.

Wijziging van uw gegevens
Ingediende wijzigingen worden zorgvuldig doorgevoerd in het systeem. Medewerkers van AIM4 kunnen ook wijzigingen aanbrengen in uw persoonsgegevens. Deze wijzigingen zijn steeds gericht op een verbeterde of uitgebreidere prestatie van uw gegevens, betere bereikbaarheid en op het verhogen van de kansen bij de bemiddeling.

Verwijderen van uw persoonsgegevens
Het verwijderen van uw persoonsgegevens heeft tot gevolg dat u geen gebruik meer kunt maken van onze diensten.

Verzoek indienen
U kunt uw verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar team@aim4.nl. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u is gestuurd, vraagt AIM4 u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoort- en BSN nummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. AIM4 reageert zo snel mogelijk en maximaal binnen 4 weken op uw verzoek.

Klacht indienen
AIM4 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, aangaande uw gegevensverwerking.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens
Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging of strafrechtelijk verleden. AIM4 verwerkt uitsluitend bijzondere gegevens indien dit nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar door u toestemming voor is gegeven of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.

AIM4 wijst u erop geen bijzondere persoonsgegevens op te nemen op het door u gestuurde cv. Denk hierbij vooral aan uw BSN nummer, gegevens over afkomst, gezondheid of gegevens over strafrechtelijk verleden. Desondanks kunnen deze gegevens op uw cv voorkomen, waardoor deze gegevens door AIM4 verwerkt worden. AIM4 zorgt er voor dat alleen die personen toegang hebben tot deze gegevens die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

AIM4 maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming
AIM4 neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (in dit geval een medewerker van AIM4) tussen zit.

Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken
AIM4 gebruikt alleen technische, functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die AIM4 gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kan AIM4 hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Buiten de EU
AIM4 is niet van plan persoonsgegevens door te geven aan derden buiten de EU. Wel werkt AIM4 met internationale organisaties maar vooralsnog worden gegevens binnen Nederland gedeeld. Mocht hier verandering in optreden dan zal AIM4 deze wijzigingen doorvoeren in het Privacy Statement.

Beveiliging van persoonsgegevens
AIM4 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

AIM4 heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • Het werken op een server met wachtwoord en mobiel akkoord
 • Invoeren van SSL op de website van AIM4: dit betekent dat gegevens via een beveiligde internetverbinding worden gestuurd. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in deze adresbalk
Wijzigingen in Privacyverklaring
AIM4 behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien AIM4 een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop AIM4 uw persoonsgegevens verwerkt, dan zal AIM4 dit kenbaar maken via een berichtgeving op www.aim4.nl en in een nieuwsbrief richting ons aangesloten netwerk.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over de manier waarop AIM4 met uw persoonsgegevens omgaat, als u het idee heeft dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u contact opnemen met Anne Turksma.

06-17002254