Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van AIM4 B.V.


1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via de besloten vennootschap AIM4 B.V., hierna AIM4, te verrichten diensten.

1.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met AIM4 zijn overeengekomen.

1.3 Eventuele voorwaarden van de wederpartij bij een overeenkomst met AIM4 zijn niet van toepassing, tenzij deze door AIM4 schriftelijk zijn aanvaard.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zijn gehouden alsdan zoveel mogelijk overeenkomstig de nietige of vernietigde bepaling in de dan ontstane situatie te voorzien.


2. Aanbiedingen en diensten

2.1 Alle door AIM4 gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden AIM4 slechts dan, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door de wederpartij schriftelijk zijn aanvaard.

2.2 Zolang een aanbieding van AIM4 nog niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt AIM4 zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten.

2.3 AIM4 levert diensten, waaronder interim- / projectmanagement, organisatieadviezen, projectmanagement, werving en selectie en opleidingen. Bij de uitvoering van de diensten kunnen AIM4 en Opdrachtgever nadere afspraken maken en procedures schriftelijk vastleggen.


3. Dienstverleningsovereenkomst en beëindiging

3.1 De Interim Manager, die via AIM4 t.b.v. Opdrachtgever is ingezet, zal zijn werkzaamheden binnen het kader van de opdracht en in samenwerking met de in de organisatie van Opdrachtgever daarbij betrokken personen naar eigen inzicht uitvoeren en daarover verantwoording afleggen aan Opdrachtgever.

3.2 De opdracht tot het door de Interim Manager verrichten van de werkzaamheden waaraan Opdrachtgever behoefte heeft, wordt in samenhang met de condities waaronder de opdracht wordt uitgevoerd vastgelegd in een afzonderlijke dienstverleningsovereenkomst.

3.3 Indien één der partijen één of meer bepalingen van de dienstverleningsovereenkomst niet of niet-tijdig nakomt na daartoe te zijn gesommeerd, indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende goederen van de wederpartij, indien door wederpartij surséance van betaling wordt aangevraagd of de wederpartij in staat van faillissement geraakt, is de andere partij gerechtigd om, zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomt van de rechter, de dienstverleningsovereenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht op vergoeding van de door haar door die ontbinding of door de gebeurtenissen die daartoe aanleiding gaven geleden schade.

3.4 AIM4 is gerechtigd de dienstverleningsovereenkomst door middel van schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang en zonder tot enige schadeloosstelling jegens Opdrachtgever te zijn gehouden te beëindigen indien als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan de invloed van AIM4 onttrekken en waarvan zij bij het sluiten van de dienstverleningsovereenkomst geen kennis droeg, de voortzetting van de dienstverleningsovereenkomst in redelijkheid niet van AIM4 gevergd kan worden of indien zij betrokken zou worden bij gedragingen welke indruisen tegen de goede zeden of de zorgvuldigheid die in het maatschappelijke verkeer tegenover derden in acht genomen dienen te worden.

3.5 Buiten de in artikel 3 lid 3 bedoelde gevallen is Opdrachtgever slechts gerechtigd de dienstverleningsovereenkomst vóór de overeengekomen einddatum te beëindigen, mits gelijktijdig aan AIM4 wordt voldaan een gefixeerde schadeloosstelling gelijk aan de vergoeding welke op grond van de opdrachtbevestiging aan AIM4 verschuldigd zou zijn voor 50 werkdagen volledig functioneren van de Interim Manager. Opdrachtgever is deze gefixeerde schadeloosstelling eveneens aan AIM4 verschuldigd, indien de overeenkomst een einde neemt op grond van het in artikel 3 lid 4 bepaalde.

3.6 Zowel de tussentijdse beëindiging als elke - op verzoek van Opdrachtgever ingeroepen ontbinding - heeft geen terugwerkende kracht, doch heeft uitsluitend tot gevolg dat nakoming van de dienstverleningsovereenkomst voor beide partijen niet langer verplicht is. Betalingsverplichtingen jegens AIM4 die reeds bestonden voor het tijdstip van beëindiging en/of die betrekking hebben op reeds door AIM4 geleverde diensten en/of producten, blijven evenwel in stand.


4. Verplichtingen Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever zal de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst met AIM4 bevorderen door onder meer steeds tijdig alle noodzakelijke en overige nuttige gegevens en inlichtingen aan AIM4 te verstrekken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing binnen zijn organisatie van de door AIM4 geleverde diensten en/of producten. Opdrachtgever verplicht zich tevens om de Interim Manager, die via AIM4 t.b.v. Opdrachtgever is ingezet, dusdanige werkomstandigheden te bieden, dat deze de dienstverleningsovereenkomst naar behoren kan uitvoeren.

4.2 Door Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst ter beschikking te stellen apparatuur, materialen en/of gegevens op informatiedragers, dienen te voldoen aan de - voor het uitvoeren door AIM4 van de werkzaamheden - noodzakelijke specificaties. Indien voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst noodzakelijke gegevens apparatuur en/of materialen niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van AIM4 worden gesteld, of indien Opdrachtgever op enige andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst leiden en kunnen daardoor veroorzaakte extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van AIM4 in rekening worden gebracht.


5. Aansprakelijkheid

5.1 AIM4 zal jegens Opdrachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor materiële en/of immateriële schade en/of nadelige gevolgen, ontstaan door handelingen (waaronder de verstrekte en verrichte werkzaamheden) van AIM4 en/of de via haar ingezette Interim Manager, verricht binnen de formele kring van hun bevoegdheden of anderszins samenhangend met hun werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever, onverminderd aansprakelijkheid voor schade, ontstaan door opzet of grove schuld van AIM4 en/of de via haar ingezette Interim Manager. In geen geval is AIM4 aansprakelijk indien Opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden jegens AIM4 tekort is geschoten en/of indien Opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie en/of materialen aan AIM4 heeft verstrekt of indien Opdrachtgever gebrekkige apparatuur ter beschikking heeft gesteld in het kader van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst.

5.2 Elke aansprakelijkheid van AIM4 voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade, schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen en/of verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

5.3 Voor zover aansprakelijkheid door AIM4 niet is uitgesloten, is deze beperkt tot het bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs (exclusief BTW) van de aan AIM4 opgedragen werkzaamheden en/of leveringen, welke prijs bij duurovereenkomsten gelijk zal zijn aan de prijs van de gedurende een periode van drie maanden voor beëindiging opgedragen werkzaamheden, doch in elk geval maximaal € 25.000,- (zegge: vijfentwintig duizend euro).

5.4 Opdrachtgever is gehouden om AIM4 te vrijwaren en schadeloos te stellen in geval van aansprakelijkheid van AIM4 jegens derden voor handelingen van c.q. namens AIM4 verricht binnen de formele kring van hun bevoegdheden, tenzij deze aansprakelijkheid is ontstaan door opzet of grove schuld van AIM4 en/of de via haar ingezette Interim Manager.

5.5 AIM4 is niet aansprakelijk voor of gebonden aan eventuele verbintenissen die door de Interim Manager onbevoegd zijn aangegaan of voor hem op ander wijze zijn ontstaan jegens de Opdrachtgever of jegens welke derde dan ook.


6. Overmacht

AIM4 zal niet aansprakelijk zijn voor het niet of niet-tijdig nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke belemmerende omstandigheid, die niet uitsluitend van de wil van AIM4 afhankelijk is.


7. Zorgvuldigheid en geheimhouding

7.1 AIM4 zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is gekomen in het kader van de opdracht, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

7.2 AIM4 verplicht zich tot het aan de via haar ingezette Interim Manager een geheimhoudingsverplichting op te leggen, om zowel gedurende de looptijd van de dienstverleningsovereenkomst als na beëindiging daarvan omtrent alle specifieke kennis en wetenschap die hij gedurende de looptijd van de dienstverleningsovereenkomst heeft verworven ten aanzien van de interne organisatie, knowhow, ontwikkelingen en cliënten van Opdrachtgever en daarmee samenwerkende personen, ondernemingen en/of instellingen geheimhouding te betrachten.


8. Concurrentiebeding

Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van AIM4 de (aangeboden) Interim Manager in dienstverband of anderszins, direct of indirect, in te zetten voor interim-management, projectmanagement, consultancy of soortgelijke werkzaamheden zowel tijdens als gedurende één jaar na de aanbieding c.q. na afloop van de dienstverleningsovereenkomst. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt Opdrachtgever ten laste van AIM4 zonder gerechtelijke tussenkomst en onmiddellijk opeisbaar een vergoeding van € 25.000 (zegge: vijfentwintig duizend euro), onverminderd het recht van AIM4 om de volledige schade op Opdrachtgever te verhalen.


9. Intellectuele Eigendom

De intellectuele eigendomsrechten, die zouden kunnen ontstaan op de door de Interim Manager in het kader van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst vervaardigde werken (rapporten, documenten, gegevens, resultaten, instructies e.d.), berusten bij Opdrachtgever, tenzij partijen in de dienstverleningsovereenkomst anders hebben bepaald.


10. Facturering

10.1 AIM4 dient bij Opdrachtgever tweewekelijks een factuur in voor het honorarium van de Interim Manager op basis van het gewerkte aantal dagdelen in die twee weken. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of compensatie.

10.2 Indien enige betaling door Opdrachtgever ingevolge dit artikel niet binnen de daarvoor gestelde termijn is verricht, zal Opdrachtgever zonder nadere mededeling in gebreke zijn en is hij gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente voor het openstaande bedrag. AIM4 is alsdan gerechtigd de werkzaamheden op te schorten en de dienstverleningsovereenkomst tussentijds te beëindigen.

10.3 Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van deze kosten worden bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 500,-.

10.4 AIM4 is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever zekerheidsstelling te verlangen voor al hetgeen Opdrachtgever te eniger tijd uit hoofde van de dienstverleningsovereenkomst verschuldigd zal zijn.


11. Toepasselijk recht / Geschillenregeling

Deze algemene voorwaarden, alsmede de dienstverleningsovereenkomsten en eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen voortvloeiende uit voornoemde overeenkomsten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo, tenzij de Wet dwingend anders voorschrijft.