Trainee van de Raad van Toezicht Riwis Zorg & Welzijn

Ervaringsdeskundigheid in werkgebied GGZ en/of VVT

Apeldoorn | Conform vastgestelde vergoedingsregeling | In overleg

Riwis Zorg & Welzijn
Riwis Zorg & Welzijn ondersteunt jongeren, gezinnen, volwassenen en ouderen met psychische, sociale of lichamelijke beperkingen bij een zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven en biedt verzorging en verpleging, thuiszorg, begeleiding en diensten op het gebied van welzijn.

Het ontdekken en gebruik maken van het eigen kunnen van de klant staat in de ondersteuning voorop en medewerkers hebben de ruimte om zaken in het belang van cliënten goed en snel te regelen. Bij Riwis begeleiden en verzorgen ruim 700 medewerkers, 150 vrijwilligers en tientallen stagiairs meer dan 1200 cliënten.

Riwis Zorg & Welzijn is volop in beweging. De omslag van de verzorgingsstaat naar participatiesamenleving en de daarop aansluitende transities staan in de aansturing van de organisatie centraal. De veranderingen die hiermee gepaard gaan, zoals afname van budgetten en een veranderende vraag vanuit de maatschappij, bepalen mede de koers van Riwis in de komende periode.

Riwis ziet in de transitie ook kansen; kansen die voortvloeien uit de bestaande rol van Riwis in het zorglandschap, de eigen visie op wat effectieve ondersteuning van cliënten is en de meerwaarde van de diversiteit aan ondersteuning die Riwis levert.

Riwis is actief in de regio's rondom Apeldoorn, Vaassen, Epe, Voorst, Twello, Brummen, Eerbeek, Doetinchem, Deventer, Gendringen en Terborg. De precieze locaties zijn afhankelijk van de soort zorg of begeleiding.

De Raad van Toezicht van Riwis Zorg & Welzijn wil dienen als leeromgeving voor een aankomende toezichthouder en is daarom op zoek naar een:

 

Trainee van de Raad van Toezicht m/v

 

Profiel vacature trainee Raad van Toezicht
De ontwikkelingen in het toezicht houden, maken dat alle geledingen binnen de organisatie een vertegenwoordiging of kennisgebied in de Raad van Toezicht mogen hebben. Wij zijn daarom op zoek naar een trainee met levenservaring binnen het zorggebied van Riwis. Met toetreding van een trainee met ervaringsdeskundigheid in het werkgebied GGZ en/of VVT willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van de trainee zelf én het bredere perspectief van toezichthouden.

Wij zijn bij voorkeur op zoek naar een kandidaat met zorgervaring of naastbetrokkene ervaring in het domein van de GGZ en/of VVT. Onze voorkeur gaat uit naar de GGZ ten opzichte van de VVT gezien de specifieke ontwikkelingen en vraagstukken in dit domein. Wij zoeken een trainee die in de volle breedte van de benodigde deskundigheid kan participeren in de Raad van Toezicht en die geen directe relatie heeft met Riwis Zorg & Welzijn die tot mogelijke belangenverstrengeling kan leiden.

Functie inhoud
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder, op de algemene gang van zaken in de stichting en adviseert de bestuurder. Zij houdt toezicht op de organisatie en haar performance. Meer specifiek: 

•           het nemen van statutair toegewezen beslissingen: het verlenen van goedkeuring aan het jaarplan, de begroting
            en het beleidsplan en aan het jaarverslag en de jaarrekening.
•           het evalueren van de strategie.
•           het evalueren van het functioneren van de Raad van Bestuur.
•           het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur en optreden als klankbord.
•           het toezien op arbeidsklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg.
•           het toezien op de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie.
•           het deelnemen aan vergaderingen, bijeenkomsten en commissies van de raad. 

Functie eisen
De trainee is in staat toezicht te houden zonder ‘last of ruggespraak’ en participeert in alle facetten van het toezichthouderschap, met uitzondering van de formele besluitvorming. De rol van vertrouwenspersoon en adviseur van de bestuurder weet hij/zij integer te vervullen. De trainee beschikt over brede en relevante kennis en ervaring op de gebieden waarin Riwis actief is en heeft affiniteit met de belangrijkste stakeholders. Hij/zij heeft bij voorkeur binding met de regio’s waarin Riwis Zorg & Welzijn actief is. 

Aard van de functie
Het betreft een traineeship ten behoeve van een maatschappelijke toezichthouderfunctie. De functie wordt uitgevoerd conform de Zorgbrede Governance code 2010.

Benoemingsperiode
De trainee wordt benoemd voor de duur van één jaar met ingang van 1 januari 2019. De trainee ontvangt geen bezoldiging. Tijdens het traineeship wordt de trainee in staat gesteld tot het volgen van relevante scholing bij het NVTZ.

Procedure
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. B.A.M.G.J. Hooijmans, voorzitter Raad van Toezicht via 06-19340002 of mw. R. Chen, secretaris Raad van Toezicht via 06-43075943.

Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 25 oktober 2018, voorzien van een motivatiebrief en Curriculum Vitae. U kunt deze sturen naar solliciteren@riwis.nl

U wordt in week 44 via de email geïnformeerd over de procedure.

Gesprekken
De selectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 20 november 2018.

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht
Volgens het reglement van de Raad van Toezicht dienen leden aan het volgende profiel te voldoen.

De kandidaat:

 • heeft affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van destichting in het bijzonder;
 • heeft een brede maatschappelijke binding en een functioneel (politiek/bestuurlijk) netwerk;
 • is in staat toezicht te houden zonder ‘last of ruggespraak’; 
 • weet de rol van vertrouwenspersoon en adviseur van de bestuurder integer te vervullen;
 • beschikt over kennis van relevante wet- en regelgeving en inkoopprocedures;
 • heeft affiniteit met de belangrijkste stakeholders (achterbanorganisaties en subsidiënten) en heeft bij voorkeur binding met de regio’s waarop Riwis Zorg & Welzijn haar werkzaamheden richt;
 • is onderling en ten opzichte van de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch;
 • heeft oog voor het gegeven dat de stichting deel uitmaakt van een multiculturele samenleving;
 • heeft oog voor het cliëntperspectief;
 • heeft algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • kent een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • heeft het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • beschikt over het vermogen om het beleid van de stichting te toetsen;
 • beschikt over het vermogen het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • beschikt over het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;
 • handelt vanuit verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als stichting stellen;
 • beschikt over het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • heeft voldoende tijd beschikbaar om de functie naar behoren uit te kunnen oefenen;
 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfuncties van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn. Tevens wordt verwacht dat de leden zich verdiepen en trainen in hun rol als toezichthouder. 

Een lid van de Raad van Toezicht kan en mag in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang hebben bij de stichting. 

De Raad van Toezicht stelt zo nodig vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is.

Solliciteer direct