Lid Raad van Toezicht - Stichting Wielewaal

Adviseur en klankbord bestuurder

Hilversum (1217) | onbezoldigd | ca halve dag per maand

Omschrijving organisatie
Stichting Wielewaal organiseert voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een beperking logeerweekenden, vakantieopvang op locaties door heel Nederland en groepsvakanties in binnen- en buitenland. We creëren een plek waar jonge mensen met een beperking kunnen ontspannen, sociale contacten kunnen leggen en het beste uit zichzelf kunnen halen. Niet alleen hebben de jongeren dit nodig maar ook voor de thuisblijvers betekent het ontspanning en rust; even ontlast zijn van de soms zo zware, dagelijkse zorg.

Binnen de Raad van Toezicht van Wielewaal ontstaat op korte termijn een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met een juridisch en/of ondernemend profiel.


Raad van Toezicht

Het doel van de Raad van Toezicht is toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in relatie tot de doelstelling van de organisatie. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden (inclusief voorzitter) en komt minimaal viermaal per jaar bijeen. Uit haar midden heeft de raad een auditcommissie benoemd. Tijdsbesteding is gemiddeld een halve dag per maand.

De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van 4 jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van 4 jaar.

De Raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren.

De Raad van Toezicht streeft naar een evenwichtige samenstelling, waarbij het van belang is dat de samenstelling zodanig is dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de zorg en dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen.

De Corona pandemie heeft veel gevraagd van Wielewaal, zowel van de deelnemers als van de vrijwilligers en de organisatie. De directie en de Raad van Toezicht werken intensief samen om Wielewaal door deze periode te loodsen en zo goed voor te bereiden voor de nabije toekomst.

De huidige voorzitter zal later dit jaar aftreden in verband met het naderen van de maximale zittingstermijn. De overige leden hebben vanuit hun midden een nieuwe voorzitter gekozen en daarmee ontstaat er een vacature voor een nieuw lid.


Verantwoordelijkheden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is gezamenlijk verantwoordelijk voor:

 • Vaststellen begroting en jaarplan.
 • Goedkeuren jaarrekening.
 • Strategische beslissingen zoals vaststellen strategie, besluiten over reorganisaties, duurzame samenwerkingsverbanden, omvangrijke financiële transacties en verwerven of afstoten van vastgoed.
 • Benoeming, ontslag en schorsing van de directie.
 • Bewaken van de samenstelling en de kwaliteit van de directie, onder meer door het:
  • Toezicht uitoefenen op de functievervulling van de directie en op de algemene gang van zaken binnen Wielewaal door het beoordelen van o.a. jaarplan, begroting, jaarverslag en strategie.
  • Terzijde staan van de directie met reflectie of advies.
  • Jaarlijks houden van een beoordelingsgesprek met de directie.
  • Wijzigen van statuten.
  • Vaststellen van het directiereglement.
  • Desgewenst betrekken van deskundigen van buiten de stichting bij de procedure voor de vervulling van een directiefunctie.
 • De overige taken en verantwoordelijkheden zoals vastgelegd in de statuten van Wielewaal en het reglement voor de Raad van Toezicht.

Het nieuwe lid heeft een Juridisch en/of Ondernemend profiel

De kandidaat heeft het vermogen én de (juridische) expertise om op basis van vakinhoudelijke kennis de rol van juridisch deskundige in de Raad van Toezicht te vervullen op het gebied van wet- en regelgeving met betrekking tot onderwerpen zoals cliëntenbelang, arbeidsrecht en contractvorming.

De kandidaat heeft een breed professioneel netwerk en is doelgericht. Vindingrijkheid en creatief denken zijn een pré. Een open, proactieve teamhouding wordt gewaardeerd.


 Naast dit specifieke profiel kent Wielewaal voor een RvT-lid het volgende algemene profiel:
 • Affiniteit met de doelgroep en de doelstelling van Wielewaal.
 • Strategisch inzicht en een klankbord voor de directie op strategisch niveau.
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring, maatschappelijk betrokken.
 • Brede maatschappelijke oriëntatie en ervaring in het onderhouden van externe (commerciële) relaties die van belang zijn voor de organisatie.
 • Adviserende en communicatieve kwaliteiten, resultaatgericht en een teamspeler met Overtuigingskracht.
 • Aandacht voor kwaliteit, organisatiebewustzijn, plannen & organiseren, sensitiviteit en flexibiliteit.
 • Minimaal hbo+ werk- en denkniveau in een relevante discipline.
 • Voldoende tijd beschikbaar: circa een halve dag per maand. In uitzonderingsgevallen kan er tijdelijk sprake zijn van een hoger tijdsbeslag.

Relevant om te weten
 • Lidmaatschap van de Raad van Toezicht is een onbezoldigde functie.
 • De Raad van Toezicht roept kandidaten met een beperking nadrukkelijk op om te reageren.
 • Wielewaal is lid van Sociaal Werk Nederland en volgt de Governance code Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.
 • Iemand kan geen lid zijn van de Raad van Toezicht indien hij/zij op andere wijze een direct belang heeft bij Wielewaal waarbij het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid, strijdigheid dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.
 • Uit oogpunt van onafhankelijkheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij transparant zijn over hoofd- en nevenfuncties.

Informatie procedure
Heeft u belangstelling voor deze interessante en maatschappelijk relevante functie? Stuur uw motivatie en CV vóór 1 juni 2021 naar rvt@wielewaal.nl t.a.v. de voorzitter van de selectiecommissie van de Raad van Toezicht.

Wilt u meer informatie over de functie? Neem dan contact op Rieta van Staalduine (toekomstig voorzitter Raad van Toezicht Wielewaal) via rvt@wielewaal.nl of 06-30672007.

Na een voorselectie wordt een aantal potentieel geschikte kandidaten uitgenodigd voor het voeren van een gesprek met de selectiecommissie. De selectiecommissie doet vervolgens een voordracht aan de Raad van Toezicht, die het benoemingsrecht uitoefent.


Solliciteer direct