Lid Raad van Toezicht Riwis Zorg & Welzijn

Zorginhoudelijk profiel in GGZ en/of VVT

Apeldoorn | Conform vastgestelde vergoedingsregeling | in overleg

Riwis Zorg & Welzijn
Riwis Zorg & Welzijn ondersteunt jongeren, gezinnen, volwassenen en ouderen met psychische, sociale of lichamelijke beperkingen bij een zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven en biedt verzorging en verpleging, thuiszorg, begeleiding en diensten op het gebied van welzijn.

Het ontdekken en gebruik maken van het eigen kunnen van de klant staat in de ondersteuning voorop en medewerkers hebben de ruimte om zaken in het belang van cliënten goed en snel te regelen. Bij Riwis begeleiden en verzorgen ruim 700 medewerkers, 150 vrijwilligers en tientallen stagiairs meer dan 1200 cliënten.

Riwis Zorg & Welzijn is volop in beweging. De omslag van de verzorgingsstaat naar participatiesamenleving en de daarop aansluitende transities staan in de aansturing van de organisatie centraal. De veranderingen die hiermee gepaard gaan, zoals afname van budgetten en een veranderende vraag vanuit de maatschappij, bepalen mede de koers van Riwis in de komende periode.

Riwis ziet in de transitie ook kansen; kansen die voortvloeien uit de bestaande rol van Riwis in het zorglandschap, de eigen visie op wat effectieve ondersteuning van cliënten is en de meerwaarde van de diversiteit aan ondersteuning die Riwis levert.

 Riwis is actief in de regio's rondom Apeldoorn, Vaassen, Epe, Voorst, Twello, Brummen, Eerbeek, Doetinchem, Deventer, Gendringen en Terborg. De precieze locaties zijn afhankelijk van de soort zorg of begeleiding. Wegens vertrek van een lid van de Raad van Toezicht per 1 januari 2019 zijn wij op zoek naar een:Lid van de Raad van Toezicht m/v


met zorginhoudelijk profiel in de GGZ en/of VVT


Profiel vacature Lid Raad van Toezicht
Riwis Zorg & Welzijn heeft een bestuursmodel met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft statutair vastgelegde bevoegdheden en is klankbord voor de Raad van Bestuur inzake strategie en beleid van de organisatie. De Zorgbrede Governance code is de leidraad voor het functioneren en handelen van de Raad van Toezicht.

Functie inhoud
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting en adviseert de bestuurder. Zij houdt toezicht op de organisatie en haar performance. Meer specifiek:

 • het nemen van statutair toegewezen beslissingen: het verlenen van goedkeuring aan het jaar- plan, de begroting en het beleidsplan en aan het jaarverslag en de jaarrekening.
 • het evalueren van de strategie.
 • het evalueren van het functioneren van de Raad van Bestuur.
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur en optreden als klankbord.
 • het toezien op arbeidsklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg.
 • het toezien op de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie.
 • het deelnemen aan vergaderingen, bijeenkomsten en commissies van de raad.
Functie eisen
De kandidaat is in staat toezicht te houden zonder ‘last of ruggespraak’. De rol van vertrouwenspersoon en adviseur van de bestuurder weet hij/zij integer te vervullen. De kandidaat moet beschikken over kennis van relevante wet- en regelgeving en zorginkoopprocedures. De kandidaat heeft affiniteit met de belangrijkste stakeholders (achterbanorganisaties en subsidiënten) en heeft bij voorkeur binding met de regio’s waarin Riwis Zorg & Welzijn haar werkzaamheden richt.

Om de deskundigheidsgebieden in de Raad van Toezicht te complementeren zijn wij uitdrukkelijk op zoek naar een kandidaat met aantoonbare werkervaring in de zorg GGZ en/of VVT als professioneel zorgverlener. De raad van Toezicht streeft ernaar meer vrouwen te benoemen in de raad.

Aard van de functie
Het betreft een maatschappelijke toezichthouderfunctie. De functie wordt uitgevoerd conform de Zorgbrede Governance code 2010. De vergoeding van het lid is overeenkomstig de vastgestelde vergoedingsregeling.

Benoemingsperiode
 De voorzitter en de leden worden benoemd voor de duur van vier jaar. Aftredende leden zijn eenmaal herbenoembaar voor dezelfde periode.

Procedure
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. B.A.M.G.J. Hooijmans, voorzitter Raad van Toezicht via 06-19340002 of mw. R. Chen, secretaris Raad van Toezicht via 06-43075943. Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 25 oktober 2018, voorzien van een motivatiebrief en Curriculum Vitae. U kunt deze sturen naar solliciteren@riwis.nl 

 U wordt in week 44 via de email geïnformeerd over de procedure.

Gesprekken
De selectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 20 november 2018.

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht
Volgens het reglement van de Raad van Toezicht dienen leden aan het volgende profiel te voldoen.


De kandidaat:

 • heeft affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder.
 • heeft een brede maatschappelijke binding en een functioneel (politiek/bestuurlijk) netwerk.
 • is in staat toezicht te houden zonder ‘last of ruggespraak’.
 • weet de rol van vertrouwenspersoon en adviseur van de bestuurder integer te vervullen.
 • beschikt over kennis van relevante wet- en regelgeving en inkoopprocedures.
 • heeft affiniteit met de belangrijkste stakeholders (achterbanorganisaties en subsidiënten) en heeft bij voorkeur binding met de regio’s waarop Riwis Zorg & Welzijn haar werkzaamheden richt.
 • is onderling en ten opzichte van de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch.
 • heeft oog voor het gegeven dat de stichting deel uitmaakt van een multiculturele samenleving.
 • heeft oog voor het cliëntperspectief.
 • heeft algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • kent een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • heeft het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • beschikt over het vermogen om het beleid van de stichting te toetsen.
 • beschikt over het vermogen het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen.
 • beschikt over het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen.
 • handelt vanuit verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als stichting stellen.
 • beschikt over het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden.
 • heeft voldoende tijd beschikbaar om de functie naar behoren uit te kunnen oefenen.
 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfuncties van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn. Tevens wordt verwacht dat de leden zich verdiepen en trainen in hun rol als toezichthouder.

 Een lid van de Raad van Toezicht kan en mag in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang hebben bij de stichting. De Raad van Toezicht stelt zo nodig vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is.AIM4 werkt belangeloos mee aan deze procedure voor Riwis Zorg & Welzijn. De AIM4-netwerkvoorwaarden zijn dan ook niet van toepassing op deze aanvraag!Solliciteer direct