Lid Raad van Toezicht - Home Instead Thuisservice Amsterdam

Maatschappelijke toezichthouderfunctie

Amsterdam | Bezoldiging is afgeleid van de Wet Normering Topinkomens | In overleg

Deksel Raad van Toezicht

 • Maatschappelijke toezichthouderfunctie
 • Plaats: Amsterdam
 • Honorering: bezoldiging is afgeleid van de Wet Normering Topinkomens

Thuis in plaats Thuisservice Amsterdam

Home In plaats daarvan Thuisservice Amsterdam , kortweg HITA, is een organisatie die niet-medische zorg biedt aan mensen, toekomstige wonen, maar in hun dagelijkse leven enige vorm van ondersteuning van aandacht nodig hebben. HITA is gespecialiseerd in de omgang met mensen met lichte tot matige dementie. Het werk van HITA dient twee doelen: er mede voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en mantelzorgers ontlasten zodat zij hun taak kunnen volbrengen.

Op dit moment heeft HITA twee toezichthouders. De per 1 januari 2022 in werking getreden Toetredingswet andere Zorg Aanbieders vereist onder dat de Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie leden.

De twee zittende toezichthouders in het Nederlandse zorgsysteem, financiën en bedrijfsvoering. Zij zijn op zoek naar een 3 e lid die niet hart heeft voor de zorg, misschien zelfs zelfs ervaringen heeft als zorg van welzijnsmedewerker, maar bovenal de Amsterdamse context kent en ervaring heeft met samenwerking in netwerken.

 

Deksel van de Raad van Toezicht m/v


Profiel vacature Lid Raad van Toezicht
Het profiel voor het nieuwe Lid Raad van Toezicht is opgesteld door de zittende RvT en ter toetsing aan bestuurders, het Klanten Advies Panel en het Medewerkers Adviespanel. Alle gremia zullen in het selectieproces een adviesrol dodelijke afloop.

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit twee leden: een Voorzitter en een Lid. Samen bespreken huidige alle aandachtsgebieden. Anticiperend op de komst van een 3 e deksel, is de volgende rolverdeling voorzien:

 • (financiële) bedrijfsvoering, risicomanagement en compliance
 • kwaliteit van zorg en personeel & organisatie (riet bezet incl. voorzittersrol)
 • maatschappelijke impact/ketenzorg/netwerken (leeg)

Algemene profielkenmerken

 • academisch denk- en werkniveau;
 • bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en/of management- en ervaringsdeskundigheid;
 • gevoel voor het ervaren en van zorg en dienstverlening;
 • duidelijke affiniteit met oudere Amsterdammers die hulp nodig hebben;
 • kennis van de verdeling van genomen en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur;
 • beschikken over een juiste afstemming en afwikkeling afstand;
 • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen en verder te ontwikkelen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor de functie en de doelstelling van Home Plaats Thuisservice Amsterdam.

Voor uitvoering van het aandachtsgebied Maatschappelijke Impact, Ketenzorg en Netwerken zijn we op zoek naar een kandidaat met de volgende specifieke kenmerken:

 • beschikking over een gevarieerd en relevant netwerk in Amsterdam (in zorg & welzijn, lokale politiek van bedrijfsleven); maatschappelijk actief;
 • goed inzicht in de Amsterdamse zorgstructuur en financiering;
 • zo mogelijk ervaring in en/of visie op ondernemen samenwerken in de zorg.

De vergoeding voor de Raad van Toezicht is grondgebonden aan de WNT-klasse waartoe HITA behoort en valt ruim binnen de adviesnorm die de NVTZ hiervoor afgeeft.

Procedure werving
Van de kandidaten wordt een CV met motivatie verwacht voor 8 mei 2022. De selectie vindt plaats door de huidige RvT op 17 mei. Zij zullen volgende uitnodigingen voor een 1 e gesprek. De uiteindelijke kandidaten zullen vóór de zomervakanties samen met een lid van de RvT een gesprek hebben met in ieder geval één van de bestuurders en een afvaardiging van het Medewerkers Advies Panel en mogelijk met een afvaardiging van het Klanten Advies Panel. Na hun advies zal de selectie plaatsvinden door de RvT en de eerste zal plaatsvinden in september. De start van de werkzaamheden staat gepland per 1 oktober 2022.

Procedure
Een uitgebreider informatiepakket is verkrijgbaar via info.amsterdam@homeinstead.nl en voor vragen kunt u contact opnemen met Arco van Noppen (Voorzitter Raad van Toezicht) via arco@r-connect.nl . Uw sollicitatie ontvangen wij vóór 20 mei 2022, voorzien van een motivatiebrief en Curriculum Vitae. U kunt deze sturen naar info.amsterdam@homeinstead.nl

Solliciteer direct