Lid Raad van Toezicht Home Instead Thuisservice Amsterdam

Maatschappelijke toezichthouderfunctie

Amsterdam | Bezoldiging is afgeleid van de Wet Normering Topinkomens | In overleg

Lid Raad van Toezicht 

 • Maatschappelijke toezichthouderfunctie
 • Plaats: Amsterdam
 • Honorering: bezoldiging is afgeleid van de Wet Normering Topinkomens

Organisatie
Home Instead Thuisservice Amsterdam is een franchisenemer van Home Instead Thuisservice en biedt niet medische ondersteuning aan senioren in Amsterdam. De dienstverlening bestaat uit Metgezelschap, diensten In & Om huis en Persoonlijke Verzorging. In de praktijk gaat het meestal om een combinatie van dienstverlening.

Home Instead Thuisservice Amsterdam heeft de grote ambitie om van Amsterdam de “gelukkigste seniorenstad” te maken, door te helpen senioren zo lang mogelijk vitaal thuis te laten wonen. Die ambitie uit zich in een groeiende organisatie met een hoge tevredenheid van de klanten  en toenemende bekendheid in Amsterdam.

Wegens groei van de organisatie zijn wij per 1 januari 2019 op zoek naar een: 

Lid van de Raad van Toezicht m/vProfiel vacature Lid Raad van Toezicht
Home Instead Thuisservice Amsterdam heeft een bestuursmodel met een driehoofdige Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Zowel bestuur als Raad van Toezicht willen hun samenwerking op een moderne professionele manier vormgeven, die constructief bijdraagt aan de bedoeling van de organisatie. De Raad van Toezicht heeft statutair vastgelegde bevoegdheden en is klankbord voor de Raad van Bestuur. De Zorgbrede Governance code is de leidraad voor het functioneren en handelen van de Raad van Toezicht, die daarnaast ook een eigen toezichtvisie heeft.

De groei van de relatief jonge organisatie in een dynamisch zorglandschap vraagt van de Raad van Toezicht om zowel een flexibele geest en vernieuwend toezichthouderschap als om een rechte rug en sterk assertief optreden. Bovendien wordt veel nadruk gelegd op intern en extern samenwerken en wordt altijd de diverse onderdelen van bedrijfsvoering in samenhang gezien. 

Als algemene profielkenmerken wordt gevraagd

 • academisch denk- en werkniveau;
 • bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten;
 • gevoel voor het ervaren en verlenen van zorg en dienstverlening;
 • nauwe betrokkenheid en affiniteit met oudere Amsterdammers die hulp nodig hebben;
 • beschikking over een gevarieerd  en relevant netwerk in Amsterdam; maatschappelijk actief;
 • inzicht in de Amsterdamse zorgstructuur en financiering;
 • kennis en ervaring met de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur;
 • beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen en verder te ontwikkelen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor de functie en de doelstelling van Home Instead Amsterdam.

Aard van de functie
Het betreft een maatschappelijke toezichthouderfunctie. De Raad van Toezicht komt 8 x per jaar bij elkaar (apart, met bestuur en met het Klanten Advies Panel (cliëntenraad) en het Medewerkers Advies Panel). De verwachte tijdsbesteding is ongeveer 100 uur op jaarbasis. Bezoldiging is afgeleid van de Wet Normering Topinkomens.

Benoemingsperiode
Het lid Raad van Toezicht wordt benoemd voor de duur van vier jaar.

Procedure
Voor een uitgebreider informatiepakket en overige informatie kunt u contact opnemen met Arco van Noppen (Raad van Toezicht) via arco@r-connect.nl.

Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 16 november 2018, voorzien van een motivatiebrief en Curriculum Vitae. U kunt deze sturen naar info.amsterdam@homeinstead.nl

U wordt in week 48 via de email geïnformeerd over de procedure.

Solliciteer direct