Lid Raad van Toezicht (Financieel profiel) - JTV Mondzorg voor kids

Maatschappelijk betrokken, teamspeler

Oss | Vergoeding: (vacatie) regeling ter vergoeding van de (reis)kosten | Meerdere bijeenkomsten per jaar, circa 8

Omschrijving organisatie
JTV Mondzorg voor kids www.mondzorgvoorkids.nl is een organisatie gericht op tandheelkundige zorg aan kinderen van 2 – 18 jaar in de regio’s Oss, Nijmegen, Rotterdam, Arnhem en sinds kort ook Leeuwarden. Er werken ongeveer 90 medewerkers (ca. 55 fte, veelal parttime en vrouw) als tandarts, mondhygiënist/ kindertandverzorgende, of (preventie)assistent. Zij hebben bewust gekozen om met kinderen te werken en zijn gespecialiseerd in de behandeling van het melkgebit en het blijvende gebit van kinderen.

De komende jaren zet JTV Mondzorg sterk in op de ontwikkeling van zogenaamde ‘Mondzorgcentra’. In deze centra wenst zij door partnering met andere specialismen (orthodontie, kaakchirurgie, diëtetiek, angst-psychologen, logopedie, etc.), de mondzorg voor de kinderen tot 18 jaar kwalitatief verder te versterken en tegelijkertijd synergie in de bedrijfsvoering te realiseren.

 JTV Mondzorg voor kids is lid van de Nederlandse Vereniging van Instellingen voor Jeugdtandverzorging (NVIJ). De bestuurder neemt tevens deel aan het periodiek overleg van de Samenwerkende Mondzorg Koepels (SMK), waarin naast de NVIJ ook de verenigingen van de Mondhygiënisten (NVM) en Tandprothetici (NVT) participeren t.b.v. collectieve belangenbehartiging.       

Door het reglementaire terugtreden van één van de leden, ontstaat er binnen de Raad van Toezicht van JTV Mondzorg voor kids op 1 januari 2018 een vacature voor een lid Raad van Toezicht (Financieel profiel).

Raad van Toezicht algemeen
De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de directie, heeft voor de directie een klankbordfunctie en staat deze met advies terzijde.

De directie en de Raad van Toezicht hanteren de Zorgbrede Governancecode. De leden van de Raad van Toezicht zijn aangesloten bij de NVTZ.

Teneinde een optimaal samenspel tussen Raad van Toezicht en de bestuurder te behouden c.q. de juiste balans tussen afstand en nabijheid duurzaam te realiseren, zijn de volgende succesfactoren van toepassing: elkaar ruimte geven gebaseerd op wederzijds vertrouwen, kwaliteit van de informatie, open dialoog, toezicht op proces, het huis op orde (structuur, verslaglegging, regelgeving enzovoorts), nakomen van afspraken, teamontwikkeling en reflectie.

Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht
Aanvullend op de integraal toezichthoudende functie als hiervoor omschreven, richt de Raad van Toezicht zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en toetst in dat kader of de directie bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de Raad van Toezicht de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

 • Het zorgdragen voor een goed functionerende directie door benoeming, beoordeling en zonodig schorsing en/of ontslag van leden van de directie;
 • Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, beoordeling en zonodig schorsing en/of ontslag van leden van de Raad van Toezicht;
 • Het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de directie;
 • Het bewaken van de strategie en het toezicht op de risico’s die aan de activiteiten van de stichting verbonden zijn;
 • Het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • Het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving;
 • Het toezicht houden op de kwaliteit en veiligheid van de zorg;
 • Het toezicht houden op de verhouding met belanghebbenden;
 • Het toezicht houden op het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting.    

Profiel Lid Raad van Toezicht (Financieel profiel)
Voor deze vacature gaat de voorkeur uit naar een kandidaat met een financieel profiel.

Bijvoorbeeld een (bedrijfskundig) controller met kennis van of ervaring in de (mond)zorg. Dit lid neemt jaarlijks deel aan de audit commissie (goedkeuring jaarrekening). Ervaring in de (financiering van de) mondzorg is en pré.

Verder vragen we:

 • Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring. Afhankelijk van de toevoegde waarde van de inhoudelijke expertise kan de ‘eis’ bestuurlijke ervaring anders worden gewogen;
 • Juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Vermogen en attitude om de directie met raad en als klankbord terzijde te staan, het beleid van de stichting en het functioneren van de directie te toetsen en toezicht in teamverband uit te oefenen
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • Capaciteiten om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directie voorgelegde aangelegenheden;
 • Voldoende beschikbaarheid (circa 8 keer per jaar, exclusief bijzondere bijeenkomsten)

Voor meer informatie over de vacature neemt u contact op met mevrouw K. van Huis, Voorzitter Raad van Toezicht, 06-42176755. 

Heeft u belangstelling, dan kunt u reageren via JTV Mondzorg voor kids t.a.v. mw. J. Willemsen, directiesecretariaat, e-mail: jose@mondzorgvoorkids.nl

U ontvangt dan een uitgebreid profiel. Ook uw sollicitatie kunt u naar dit adres mailen.

De reactietermijn sluit op 31 oktober 2017. Voor de sollicitatiegesprekken verzoeken wij kandidaten maandag 6 en maandag 20 november te reserveren. De gesprekken vinden plaats op het hoofdkantoor te Oss.

Voor meer informatie zie: www.mondzorgvoorkids.nl, www.mondzorgvoorouderen.nl en www.glansje.nl

Solliciteer direct